ADIRIM International

אדירים אינטרנשיונאל

  • אינטגרציה לניהול ותפעול במגה פרויקטים.
  • פיתוח עסקי לחברות מובילות במשק.
  • שרותי רכש לחברות / קבלנים בארץ ובחו"ל.
  • בקרת איכות וניהול סיכונים.
  • אכלוס מבנים ומעבר גופים.
  • בינוי תומך תפעול.