ADIRIM International Holdings

אחזקות אדירים אינטרנשיונאל

  • חברה לניהול פרויקטים.
  • כתיבת פרוגרמות.
  • בדיקת התכנות ותוכניות אב.
  • טיפול בהליכים סטטוטוריים.
  • ניהול ובקרת פרויקטים.
  • כתיבת מכרזי תפעול בשיטת B.O.T / P.F.I.
  • בינוי תומך תפעול
  • טיפול במערכי איכות הסביבה בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה.
  • ניהול " מגה " פרויקטים.
  • ניהול פרויקטים במשרדי ממשלה.
architek-image