קבוצת אדירים מספקת עבור לקוחותיה שירותי בדיקה כלכלית כחלק ממגוון שירותיי ייעוץ כלכלי ופיננסי לפרויקט הנדרש. כחלק מבדיקת הכדאיות מספקת הקבוצה ללקוחותיה חוות דעת מנומקת בה מבוצעת בדיקה מקיפה של הכדאיות הכלכלית לפרויקט, תוך שימת לב למגוון ענפים משלימים וחופפים. בין היתר נבחנת בחוות הדעת כדאיות הפרויקט ויכולתו התזרימית לגייס מקורות כספיים להשקעה או לפירעון הלוואות הנלקחות לצורך מימון ההשקעה. בדיקת כדאיות כלכלית מתבצעת עבור הסקטורים העסקיים הציבוריים והפרטיים.