architek-image
תיאום תכנון של פרויקט בנייה, עשוי להוות משימה מורכבת, כיוון שבפרויקטים בבנייה קיים שילוב של מערכות שונות שנדרש להתאימן זו לזו על מנת לבצע את הפרויקט בצורה הטובה ביותר. במסגרת תיאום תכנון של הפרויקט אנו דואגים בעת כל שלבי הפרויקט לתיאום בין הגורמים השונים. החל מהשלבים הראשוניים של אפיון הפרויקט וקבלת אישורים מן הגורמים המתאימים ועד לשלב הסופי של הפרויקט המוגמר. ניהול ישיבות תיאום תכנון בין כל הגורמים הרלוונטיים לפרויקט.
  • הכוונה והנחיית כל המעורבים בתכנון הפרויקט בהתאמה לפרוגרמת היזם.
  • סיוע לאדריכל ולכל צוות היועצים בקבלת האישורים להיתר הבניה.
  • בחינת התכנון בהיבטי תפעול ואחזקה ובדיקת חלופות במידת הצורך.
  • מעקב ועדכון אחר לוח הזמנים והתקציב.
  • ריכוז כלל המסמכים הדרושים לשם הפקת המכרזים השונים לביצוע העבודות.
  • השוואת אומדני המתכננים לאומדן הפרויקט.