architek-image
כל פרויקט טומן בחובו אי ודאות וסיכונים בכל תחום. הסיכון למעשה נובע מההסתברות כי במהלך הפרויקט ייתכן ויקרה סוג של אירוע אשר יגרום לנזק כלשהו במטרות הפרויקט. הנזקים יכולים להתבטא במספר אספקטים במצטבר או בכל תחום בנפרד:
  • חריגה בתקציב.
  • שינוי בלוחות זמנים.
  • אי עמידה בסיכומים ובביצוע המערכת המובטחת.
קבוצת אדירים מיישמת שיטה לזיהוי סיכונים בפרויקטים:
  • שילוב ניהול הסיכון בפרויקט.
  • חישוב רמת סיכון והתייחסות בתחשיב (בנ”מ).
  • ניתוח סבירות.
  • מעקב שוטף אחרי רמת הסיכון.
  • זיהוי הסיכון וגורם האי וודאות.