בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות משמעותית בהוצאה לפועל של פרויקטים רבים בישראל באמצעות מודל ה- PPP (Public Private Partnership), הן ברמה הלאומית והן ברמה המוניציפאלית. שיטת ביצוע פרויקטים הכוללת הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי לצורך אספקת תשתית/ מוצר/ שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי, תוך מיצוי יתרונם היחסי של השותפים על ידי הקצאה יעילה של סיכונים. מימוש פרויקטי PPP  יכול להיעשות במספר דרכים: BOT (D) (Build Operate Transfer Design) -היזם (מתכנן) מקים ומתפעל את הפרויקט ומשכיר או גובה דמי שימוש מהמשתמשים וחשוף לסיכוני ביקוש. (לדוגמא כביש 6 והנתיב המהיר). PFI ((Private Finance Initiative -היזם מקים ומתפעל ומקבל תשלום תקופתי קבוע מהמדינה/גוף ציבורי. בחלק מהפרויקטים מבוצע תשלום תקופתי נפרד – הוני ותפעולי. (לדוגמא כביש 431) קבוצת אדירים חרטה על דיגלה את ההתמחות בניהול פרויקטים אלו ,תוך עמידה ביעדים, באיכות הביצוע לטובת הלקוח ,באם הוא המזמין או הזכיין, הנסיון הרב אשר צברו מנהלי החברה ובהם פרויקט הדגל של מערכת הביטחון ” קריית ההדרכה של צה”ל בנגב” החל משלב היזום ועד שלב האיכלוס. וכן השתתפות בפרויקטים רבים אשר נוהלו בשיטה זו. תחומי התמחותנו:
 • ניהול כל שלבי התכנון המוקדם, עבור המזמין.
 • ביצוע אינטגרציה בין כלל יועצי הפרויקט.
 • קיום מפגשי עבודה ולמידה ,סיורי שטח ואיסוף חומר לקראת המענה /כתיבת המכרז.
 • ניהול סיכונים.
 • גיבוש תפיסות הפעלה תוך חלוקת אחריות בין המזמינה והזכיין.
 • הכנת תוכנית עבודה ולוחות זמנים (גאנט).
 • כתיבת נהלים להפעלה הן ליחידת הפיקוח מטעם המזמינה והן לזכיין.
 • טיפול במתן אישורי הפעלה אל מול הרגולטור (כב”א, משרד התחבורה, הגנת הסביבה, ועדות תכנון מקומיות מחוזיות ועוד).
 • אכיפת דרישות ההסכם לאורך כל שלבי הפרויקט.
 • עריכת בדיקות סופיות טרם ההפעלה.
 • בקרה על הזכיין בשלב ההפעלה.
ייעוץ מקצועי למקבלי ההחלטות לאורך כל שלבי הפרויקט.